Forretningsbetingelser

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

1.ANVENDELSE
1.1 Nærværende betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved aftale mellem LCK og kunden. 1.2 I nærværende betingelser menes med “LCK” Lellinge Container & Kran A/S.

2. AFTALEINDGÅELSE
2.1 Det tilkommer kunden at give LCK alle nødvendige oplysninger i forbindelse med LCK’s udarbejdelse og afgivelse af tilbud og ved indgåelse af aftaler. 2.2 Med mindre LCK og kunden har aftalt andet, eller dette følger af parternes almindelige handelspraksis, skal aftaler været indgået skriftligt.

3. TRANSPORTOPGAVER
3.1 For rent danske transporter gælder vilkårene i NSAB 2015. For transporter i udlandet og transporter mellem Danmark og udlandet gælder CMR-loven. 3.2 Kunden er pligtig at give LCK alle relevante oplysninger om godset i god tid forud for afhentning eller indlevering. 3.3 Det er kundens ansvar, at LCK ved afhentning eller aflevering umiddelbart kan komme til at afhente eller aflevere godset, herunder at der er fri passage, at emballering er sket, og at alle dokumenter er klar. 3.4 Ventetid og lignende, som forårsages af kundens forhold, herunder manglende fri adgang, debiteres kunden. 3.5 Det påhviler kunde at sørge for, at alle nødvendige tilladelser er indhentet på tidspunktet for arbejdets udførelse. Dette gælder tillige eventuelle afspærringer. 3.6 Ved transport af farligt gods er det kundens ansvar, at dokumenter, emballering m.v. overholder alle relevante regler. 3.7 NSAB 2015 § 14 finder anvendelse, hvorefter LCK har pant og tilbageholdsret i gods, som er under LCK’s kontrol. Dette gælder både alle omkostninger i relation til godset og til alle øvrige fordringer, som LCK har på kunden. Bortkommer eller ødelægges godset, har LCK tilsvarende ret over erstatningsbeløb fra forsikringsselskabet, fragtførere eller andre. Hvis kunden forsømmer at betale LCK’s forfaldne fordringer, er LCK berettiget til på forsvarlig måde at lade sælge så meget af godset, at LCK’s samlede fordringer inkl. omkostninger dækkes. 3.8 LCK’s ansvar for bortkomst og beskadigelse er begrænset til SDR 8,33 pr. kg. og for forsinkelse begrænset til fragtbeløbet. For alle andre tab kan LCK’s ansvar i intet tilfælde overstige SDR 100.000 pr. opgave. Hvis godsets værdi overstiger førnævnte niveau, opfordres kunden til at tegne særskilt forsikring. 3.9 Sager mod LCK er omfattet af forældelsesreglerne i henholdsvis NSAB 2015 § 28 (rent danske transporter) CMRlovens § 41 (transporter i udlandet og mellem Danmark og udlandet), hvorefter sager skal anlægges inden et år. Der henvises i øvrigt til NSAB 2015 § 28 og CMRlovens § 41.

4. OPBEVARING OG OPLAGRING
4.1 Ved opbevaring og oplagring henstår gods og varer for kundens egen regning og risiko, medmindre andet aftales. Det er kundens ansvar at tegne relevante forsikringer, herunder brand-, tyveri og vandskadeforsikringer. Dette er en fravigelse af NSAB 2015 § 25. 4.2 Ved kundens konkurs eller rekonstruktion, eller hvis kundens økonomiske forhold i øvrigt begrunder dette, har LCK tilbageholdsret i opbevaret/oplagret gods, der henstår på LCK’s ejendom, for ethvert fald, som LCK har mod kunden, også selv om kravene endnu ikke er forfaldne. LCK er berettiget til at sælge det opbevarede/oplagrede, hvis kunden ikke har betalt forfaldne fordringer eller stillet betryggende sikkerhed for forfaldne og ikke-forfaldne fordringer. Såfremt LCK ønsker at benytte sig af denne ret, skal kunden gives et varsel på 30 dage.

5. LEJE AF UDSTYR
5.1 Betingelserne i dette afsnit gælder særskilt for leje og brug af LCK-materiel, herunder containere, køreplader, lifte m.v. 5.2 Lejeperioden aftales mellem LCK og kunden i henhold til den skriftligt indgåede lejeaftale. 5.3 LCK har ejendomsretten til det lejede både i lejeperioden og efterfølgende, og det lejede kan ikke gøres til genstand for udlæg, udpantning m.v. 5.4 Kunden er ikke berettiget til at udleje, sælge eller på anden måde overdrage det lejede til tredjemand. 5.5 Kunden må alene benyttede det lejede til det aftalte eller forudsatte formål. 5.6 Kunden er forpligtet til at holde det lejede forsikret mod brand, tyveri og anden skade for et beløb svarende til det lejedes værdi. I tilfælde af udbetaling fra forsikringsselskabet som følge af skade på LCK’s ejendom kan der alene ske udbetaling med frigørende virkning til LCK, hvilket kunden er pligtig at give meddelelse om til forsikringsselskabet. 5.7 Med mindre andet er aftalt, kan både LCK og kunden opsige lejeperioden med et varsel på tre hverdage. 5.8 Det er kundens ansvar at sikre en forsvarlig placering af det lejede samt indhente alle nødvendige tilladelser og godkendelser. 5.9 Kunden er ansvarlig ved betjening af det lejede og skal i den forbindelse sikre, at det personale, som betjener det lejede, har de nødvendige færdigheder. Kunden er ansvarlig for overholdelse af relevante arbejdsmiljøregler. 5.10 LCK har intet ansvar for skader på det lejede, på kunden eller på tredjemand, som opstår i forbindelse med kundens brug af det lejede. Kunden er således ansvarlig for skader på det lejede, herunder men ikke begrænset til tyveri, graffiti og ødelagt funktionalitet. 5.11 Såfremt der i lejeperioden sker skader på det lejede eller i øvrigt opstår uregelmæssigheder ved det lejede tilkommer det kunden straks at give meddelelse til LCK. Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til selv at foretage reparationer på det lejede. LCK forestår udbedring og reparationer, og kunden faktureres for medgået tid i den forbindelse i henhold til LCK’s gældende satser. 5.12 Med forbehold for almindeligt slid i lejeperioden, skal kunden ved udløbet af lejeperioden tilbagelevere det lejede i samme stand, som ved lejens begyndelse. Kunden skal i den forbindelse sørge for fjernelse af eventuel graffiti og udbedring af øvrige skader. 5.13 Såfremt det lejede ikke tilbageleveres rettidigt eller i en stand som ovenfor anført, vil kunden blive faktureret omkostningerne til istandsættelse eller genanskaffelse. Såfremt det lejede ikke er tilbageleveret til LCK mere end 7 dage efter lejeperiodens ophør, er kunden pligtig at betale genanskaffelsesværdien til LCK. Kunden er herudover ansvarlig for ethvert tab af lejeindtægter, som skyldes kundens manglende tilbagelevering i rette tid eller stand. 5.14 Fakturering ved leje sker som anført i pkt. 13.2.

6. SALG AF CONTAINERE M.V.
6.1 Med mindre andet aftales, overdrages det solgte som beset, og hvor det er og forefindes. 6.2 Eventuelle reklamationer over et solgte skal ske skriftligt og være modtaget af LCK senest 5 dage fra levering. 6.3 LCK beholder ejendomsretten til det solgte, indtil kunden har betalt prisen fuldt ud. Køber er indtil dette tidspunkt ikke berettiget til at ændre, videresælge, pantsætte eller føre det solgte ud af Danmark.

7. REKLAMATION
7.1 Såfremt kunden mener at LCK’s ydelse eller en solgt vare er mangelfuld eller i tilfælde af forsinkelse fra LCK’s side, skal kunden give LCK skriftlig meddelelse herom straks efter, at manglen eller forsinkelsen har vist sig. 7.2 I tilfælde af mangler skal meddelelsen indeholde en nærmere beskrivelse af, hvorfor kunden anser ydelsen eller varen for mangelfuld. 7.3 Såfremt kunden forsømmer at reklamere rettidigt, mister kunden sin ret til at fremsætte krav i anledning heraf.

8. KUNDENS ANSVAR FOR FEJLAGTIG REKLAMATION
8.1 Såfremt kunden har påberåbt sig en mangel, og det viser sig, at der ikke foreligger en sådan, har LCK ret til en godtgørelse for de omkostninger og det arbejde, som reklamationen har påført LCK.

9. AFHJÆLPNING OG OMLEVERING
9.1 Både i tilfælde af forsinkelse og ved mangler har LCK efter eget valg ret til at enten at foretage levering, omlevering eller afhjælpning. Levering, omlevering eller afhjælpning skal ske uden ugrundet ophold. 9.2 Såfremt afhjælpning eller omlevering ikke sker uden ugrundet ophold, kan kunden give LCK en sidste frist for opfyldelse. Før udløbet af denne frist, kan kunden ikke hæve eller kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning.

10. ANSVAR VED FORSINKELSE
10.1 Såfremt der ikke er sket levering inden for den i pkt. 7 anførte frist, eller såfremt LCK ikke ønsker at foretage levering er kunden berettiget til at hæve eller kræve erstatning, idet LCK’s erstatningsansvar er begrænset til 5 % af kontraktsummen. 10.2 LCK er i intet tilfælde ansvarlig for kundens indirekte tab af nogen art, herunder driftstab og anden mistet fortjeneste, der opstår på grund af ansvarspådragende handlinger eller undladelser. 10.3 Ved forsinkelse i transportopgaver henvises til pkt. 3.8.

11. ANSVAR FOR MANGELFULD YDELSE ELLER VARE
11.1 Såfremt der ikke er sket afhjælpning eller omlevering inden for den i pkt. 7 anførte frist, eller såfremt LCK ikke ønsker at foretage afhjælpning eller omlevering, kan kunden kræve et forholdsmæssigt afslag, dog højst 15 % af den aftalte pris for ydelsen. 11.2 Kunden kan ikke herudover hæve eller kræve erstatning.

12. ERHVERVSANSVAR
12.1 Ved erhvervsansvar gælder følgende begrænsninger: 12.1.1 For transportopgaver, som LCK har påtaget sig at udføre, henvises til pkt. 3.8. 12.1.2 For hejse- og løfteopgaver, som LCK har påtaget sig at udføre, er LCK’s ansvar for tab og skade begrænset til DKK 1.000.000 på hændelse. 12.1.3 For baksningsopgaver, som LCK har påtaget sig at udføre, er LCK’s ansvar begrænset til DKK 2.000.000 på hændelse. 12.1.4 For øvrige opgaver, som LCK har påtaget sig at udføre, er LCK’s ansvar begrænset til DKK 2.000.000 pr. hændelse. 12.1.5 LCK er i intet tilfælde ansvarlig for kundens indirekte tab af nogen art, herunder driftstab og anden mistet fortjeneste, der opstår på grund af ansvarspådragende handlinger eller undladelser.

13. PRODUKTANSVAR
13.1 LCK er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang dette følger af ufravigelige bestemmelser i lov om produktansvar, og i det omfang LCK’s ansvar herfor ikke lovligt er begrænset, jf. nedenfor. 13.2 LCK er alene ansvarlig for for fysisk skade på fast ejendom og løsøre beregnet til erhvervsmæssig benyttelse, der forårsages af en defekt i en vare leveret af LCK, for hvilket LCK er erstatningsansvarlig i henhold til gældende ret, idet LCK’s ansvar for sådanne skader i intet tilfælde kan overstige DKK 2.000.000 pr. skade. 13.3 LCK er i intet tilfælde ansvarlig indirekte tab af nogen art, herunder driftstab og anden mistet fortjeneste, der opstår på grund af ansvarspådragende handlinger eller undladelser.

14. FAKTURERING OG BETALING
14.1 Fakturering sker efter opgavens afslutning eller ved længerevarende opgaver ugentligt eller månedligt. 14.2 Ved leje af udstyr sker fakturering første gang efter ca. en uge fra levering for indeværende måned. Herefter sker fakturering månedsvis i resten af lejeperioden. 14.3 Hvis ikke andet er aftalt, er betalingsbetingelserne netto 15 dage. Ved betaling efter forfaldsdag pålægges renter samt rykkergebyr efter gældende lovgivning.

15. FORCE MAJEURE
15.1 LCK er fritaget fra at levere sine ydelser, når dette skyldes udefrakommende forhold, som LCK ikke har indflydelse på.

16. LOVVALG OG VÆRNETING
16.1 Aftaler indgået med LCK er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister skal indbringes ved og afgøres af Retten i Roskilde.

GDPR

LCKs persondatapolitik
LCK behandler dine persondata fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen.
Vi påser nøje, at vi altid overholder gældende lov for behandling af persondata.

Vi behandler alene de data, som er nødvendige for, at vi kan varetage vores opgaver, herunder leve op til vores forpligtelser over for samfundet.

Du har som privatperson ret til at få oplyst, hvilke data, vi har om dig. Dette kan ske ved at sende os en mail, hvor du beder om indsigt i disse oplysninger.

Vil vil derefter inden for rimelig tid fremsende de personoplysninger, vi har på dig i et word­dokument Du har ret til frit at videresende dette dokument til andre modtagere.

Hvis vi er i besiddelse af urigtige eller uaktuelle oplysninger om dig, kan du kræve at få dem slettet eller berigtiget ved at bede os om det på ovenfor nævnte mail. Vi bestræber os på at efterleve dine ønsker og beholder alene oplysninger, som er korrekte og aktuelle.

Hvis du er af den opfattelse, at vores oplysninger om dig er ufuldstændige, har du ret til at fremsende os en supplerende erklæring, hvori du fuldstændiggør personoplysningerne.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata ved at skrive til (angiv e-mailadresse). Vi vil imødekomme din indsigelse, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til at fortsætte behandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis du er uenig i en afgørelse om sletning eller behandling af dine persondata, eller du ikke mener, at vi behandler dine data efter reglerne, er du velkommen til at sende os en e-mail herom. Vi går op i dine rettigheder, og alle klager om vores behandling af persondata vil blive taget alvorligt og blive vurderet individuelt af vores persondataansvarlige medarbejder, som vil skrive tilbage til dig med resultatet af vurderingen hurtigst muligt.

Hvis du fortsat ikke er enig i vores behandling af dine persondata, har du adgang til at klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk.